תוכנית עסקית – כלי להשגת הלוואותלעסקים

תוכנית עסקית מהווה כיום את הכלי העיקרי באמצעותו מקובל לעשות שימוש בתהליך גיוס הוןלעסקים קטנים. בעבר, תוכניות עסקיות שימשו בעיקר עסקים בשווקי ה-Equity,כלומר חברות עתירות ידע, אשר חיפשו הון להשקעה. לעומת זאת, כיום תכנית עסקית מהווהמכשיר גם עבור גיוס הון בשווקי האשראי, דוגמת קרנות מימון, בנקים וגופים ממשלתיים.

 

מעבר לחשיבותה של תוכנית עסקית להשגתמימון, אם בצורת הלוואות לעסקים ואם בגיוס משקיעים, תוכנית עסקית תורמת בצורהמשמעותית להצלחת העסק, משום שכתיבה נכונה ויסודית שלה מסייעת להבין את סביבת העסקיםבה הוא פועל.

 

כאשר חברות פונות לבנקים בבקשותהלוואות לעסקים, אלו שוקלים מתן הלוואה לאחר בחינתם באיזו מידה העסק הינו בר קיימא(Viable Business). בעיני הבנקים, עסקים ברי קיימא הינם עסקיםפעילים, אשר מתכוונים להיות פעילים בטווח הנראה לעין. הבנק יקבע כי העסק הינו ברקיימא במידה ויקבל לידיו תוכנית עסקית המפרטת את המאפיינים הבאים:

 

 

  • היסטורייתהכנסות של העסק או החברה, רווחיות ויצירת מזומנים.

 

  • מודלעסקי של החברה ומבנה עלויות, אשר מתאימים לאקלים העסקי הרווח.

 

  • היסטורייתאשראי – תוכנית עסקית אשר תציג היסטוריית אשראי טובה של החברה לאורך שלוש עד חמשהשנים האחרונות תעלה את הסיכוי לקבלת הלוואה לעסק. במקרה של עסק מתחיל, הבנק יבקשלבדוק באמצעות תוכנית עסקית את היסטוריית האשראי האישי של היזמים או האשראי בעסקיםאחרים שלהם.

 

  • תוכניתפעולה – תוכנית עסקית ותוכנית מימונית ריאליות, אשר קובעות תוכנית פעולה ברורה (Action Plan), ומפרטות תחזיתמזומנים לתקופה של חצי שנה עד שנה.

 

 • יכולתהתקיימות – העסק מראה יכולת להתקיים או לחזור לפעילות, במידה ומדובר על עסק בתוכניתהבראה, ולפרוע את ההתחייבויות שלו תוך תקופה מוגדרת.

בנוסף,בעת בחינת בקשות הלוואות לעסקים, הבנקים בודקים תוכנית עסקית בהיבטים נוספים,כגון:

 

 • היסטורייתהעסק – הבנקים בוחנים את פעילות העסק בעבר והישגיו האישיים של מבקשה ההלוואה (Track Record), היסטוריית האשראי, דירוג האשראי שלו וכדומה.הצגת פרטים אלו בפני הבנק כחלק מתוכנית עסקית הינה צעד בונה אמון, ולכן יכולהלתרום לאישור ההלוואה.
 • ניסיוןעסקי – הבנק בודק האם למבקשי הלוואות לעסקים ישנו ניסיון בתחום העסקי בו מבוקשהמימון.
 • מטרתההלוואה לעסקים – תוכנית עסקית צריכה לציין למה מיועד המימון, האם מדובר על מימוןעבור הון חוזר, צמיחה ופיתוח של העסק, השקעה חדשה וכו'. הבנת המטרות של הלוואותלעסקים מאפשרת לבנק לבדוק האם הן תואמות ליעדים האסטרטגיים של החברות, ומתן האשראייקדם אותן.
 • היקףהאשראי – תוכנית עסקית צריכה להציג את השימושים שהעסק יעשה במימון הנדרש.
 • יכולתפרעון – בכדי לאשר הלוואות לעסקים, הבנק מבקש לוודא כי הם יוכלו לפרוע בעתיד אתהאשראי שניתן להם. כדי לבדוק זאת, הבנק בוחן מהן ההתחייבויות האחרות של העסק, צרכיהעסק ומקסימום המימון הנדרש בנקודות זמן שונות.
 • בטחונותוערבויות – במידה והמיזם או החברה אשר ביקשו הלוואה לעסקים יכשלו, הבנק מבקש להיותמוגן על ידי בטחונות, אם בצורת נכסים או מזומן. היקף הביטחונות אותם דורש הבנקיכול להשתנות בהתאם לענף העסקי, תזרים המזומנים של העסק, סיכונים הכרוכים בבקשתההלוואה ועוד. לעיתים, הבנק ידרוש מתן ערבויות אישיות.
 • השוקהעסקי – תוכנית עסקית צריכה לכלול גם מידע על השוק בו העסק פועל ומקומו בו. מידעזה עוזר לבנק להבין מהם הסיכונים אשר יכולים לפגוע ביכולת להחזיר הלוואות לעסקיםשהוא נותן. מן הצד השני, אינפורמציה זו גם עוזרת לו לזהות את נקודות החוזק שלהעסק, אשר יכולות לשפר את יכולת הפירעון שלהן. בהיבט זה, הבנק בודק את ההנחותשמעלה תוכנית עסקית שהוגשה לו לעומת המגמות בשוק.

אם כן, ישנה חשיבות רבה בהצגת תוכנית עסקית מקצועית ומפורטת בעת בקשת הלוואותלעסקים. תוכנית עסקית כזו תעלה באופן משמעותי את סיכויי העסק לקבלת המימון מןהבנק, שכן לרוב, הבנקים יגיעו להחלטה במידה רבה על סמך בחינת התוכנית.

חברת א. חפץ ושות' הינה בעלת ניסיון רב בליווי וייעוץ לעסקים הזקוקים להלוואותלעסקים. החברה מתמחה בתחום של הכנת תוכנית עסקית וכן תוכניתאסטרטגית עבור חברות הפעילות בענפי שוק שונים, חברות צעירות, תאגידים עסקיים,ארגונים ציבוריים ועוד.

למידע נוסףולקביעת פגישת ייעוץ לחצו – חברת א. חפץ ושות'

בנוסף, ניתן לקרוא מידע בנושא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר חברת א. חפץ משמשת יועצת עבורה:
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים