ייעוץ עסקי – ייעוץ לנותני שירותים עסקיים

חברת א. חפץ ושות' מספקת שרותי ייעוץ עסקי בירושלים ובכלל הארץ וכן ייעוץ כלכלי לנותנישירותים עסקיים
כגון: עורכי דין, מתכננים ואדריכלים, חברות לניהול פרויקטים וקידוםתכנון, חברות ביטוח וכד'.

שירותים לעורכי דין 
השירותים הניתנים לעורכי דין הינם בעיקר חוות דעת מקצועיות לבתימשפט או לבוררויות בכל הקשור לקביעת 
נזקים, פיצוי תאונות, אובדןכושר השתכרות או אבדן חיים, תהליכי כינוס ופירוק חברות, תוכניות הבראה,מיזוגים, 
שיעורי היוון ראויים להיוון פיצויים, אומדן שווי קניין רוחני וכד'. במקרים רבים חוות דעתה של חברת א. חפץ ושות'
שימשה בסיס לפסיקה חיוביתבנושא הזמנת חוות הדעת.

שירותים למתכננים פיזיים 
הייעוץ הניתן למתכננים פיזיים נוגע בעיקר להכנת פרוגראמות של שימושיקרקע ולקביעת השימוש האופטימאלי 
בנכס (Best Use). במקרים נוספים, ייעצה חברת א. חפץ ושות' לבחירת תמהיל שימושי קרקעכלכלי במתחמים
אורבאניים.

שירותים לחברות תכנון ופיתוח
חברת א. חפץ ושות' מסייעתלחברות תכנון ופיתוח בקביעת תקציב פרויקטים שונים וכן בבחירת שיטות ראויות 
לגיוס הון,כלומר המקורות הכספיים לפיתוח.

שירותים לחברות ביטוח
חברת א. חפץ ושות' מציעה שירותי ייעוץ עסקי וכלכלי לחברותביטוח בכל הקשור לקביעת פיצוי ראוי בגין תביעות 
ביטוח.

לחצו כאן לצפייה במאגר לקוחות חברת א. חפץ ושות'.

שירותים עסקיים  |  תמיכה לעסקים  | תוכנית עסקית  |  הלוואות לעסקים קטנים  |  הלוואות למוגבלים בבנק