ייעוץ השקעות בניירות ערך

לחברהרישיון יעוץ לניירות ערך מהרשות לניירות ערך והיא מעסיקה לצורך זה כוח אדם שקיבלהרשאה לעסוק בנושא.
החברה מסייעת לתאגידים, לחברות פרטיות וללקוחות פרטיים בקביעת מדיניות ההשקעותהראויה, בתמהיל ההשקעות
ובבקרה על מנהלי תיקים.

ביןהשירותים המרכזיים אותם אנו מספקים בתחום ההשקעות ניתן למנות:

  • התוויית מדיניות ההשקעה בתיק בהתאם לצרכים ולמאפיינים הייחודייםשל הלקוח.
  • מחקר שוק, ניתוח תרחישי שוק והמלצה למדיניות השקעה, הקצאת נכסיםובחירת מנהלי תיקים.
  • דיווחים עדכניים על סך והביצועים של הנכסים שבבעלות הלקוח בתדירותחודשית או על פי דרישת הלקוח.
  • בקרה ופיקוח על מנהלי התיקים- ניהול הקשר מול הבנקים והמנהלים.
  • השוואת עלויות ועמלות בתיקי ההשקעות המנוהלים.       
  • בחינה ומעקב אחר מוצרים חדשים בשוק ההון והערכת מידת התאמתם ללקוח.


ייעוץהשקעות למוסדיים ולתאגידים:

חברת "א. חפץ ושות'" מתמחה במתןשירותי ייעוץ להשקעות לגופים מוסדיים ולתאגידים על בסיס היכרות רבת שנים,
הידעומתודולוגיות מתקדמות שנצברו בחברה.

ייעוץ ההשקעות ניתן בשים לב לצרכי הלקוחובהתאם למאפייניו הייחודיים. לחברה יכולת לספק מענה ייחודי עבור כל לקוח
וזאתהודות למגוון הלקוחות ולידע הרחב שנצבר בחברה והודות לפעילויותיה הנוספות בתחוםהייעוץ הכלכלי לחברות
ציבוריות ופרטיות, הערכות השווי של חברות ציבוריות ופרטיותושל פרויקטים ומחקר כלכלי בשוק ההון.

ייעוץהשקעות לקיבוצים:

ייעוץהשקעות לקיבוצים הינה מומחיות ייחודית הנובעת מאופיו הייחודי של כל קיבוץ ומהחבריםבו. ברבות השנים, רכשנו
ידע רב בתחום ייעוץ ההשקעות ומכיוון שכך, ביכולתנו לתרוםרבות לטיוב התשואות המושגות בתיקי ההשקעות המנוהלים
וזאת אגב כל השירותים אותם אנומספקים בתחום ייעוץ ההשקעות והליווי , בקרה והפיקוח על ההשקעות של הקיבוצים.

ייעוץהשקעות לפרטיים ולמשפחות (Family Office):

חברת"א. חפץ ושות'" מספקת שירותי ייעוץ השקעות ללקוחות פרטיים ולמשפחות. החברהמספקת עבור לקוחותיה שירותי
ניהול נכסים וניהול עושר (Wealth Management) כאשר יתרונה המרכזי הינו מעבר למומחיותה בתחום ההשקעות הינו
הידעהרב שנצבר בחברה תחום הייעוץ הכלכלי והפיננסי על רבדיו הרלוונטיים ללקוחות החברה.

אנו נמצאים בקשרשוטף עם כלל הגורמים הרלוונטיים לניהול נכסי הלקוחות. ובנוסף אנו מבצעים פיקוחובקרה על הנכסים
ועל איכות הניהול שלהם בין היתר בהשוואה למדדי יחס מקובלים.