עידוד גיוס הון עבור חברות עתירות ידע- "חוק האנג'לים"

 


בהשוואה לעסקים קטנים, תעשיות עתירות ידע, זקוקות להון התחלתי רב. זאת, בעוד הןנמצאות במצב של אי ודאות טכנולוגית ושיווקית לגבי אופי המוצר שהן עתידות לפתח. כאשרמשקיעים פוטנציאליים שוקלים השקעה בחברה עתירת ידע, הם מבקשים לבדוק איזו תמורה הםעתידים לקבל בגין השקעתם לפני כניסתם למיזם, כמו גם רמת הסיכון המאפיינת את הענףהמדובר. לכן, תהליך גיוס הון יהיה קל יותר עבור חברה אשר יכולה להציג דרכים להפחתתהסיכונים הכרוכים בהשקעה.

 

"חוק האנג'לים" הינו "הוראת שעה" אשר נקבעהבמסגרת פרק ז' לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 ("חוק ההסדרים").הוראה זו, שתוקפה עד סוף שנת 2015, נחקקה במטרה לצמצם את הסיכונים מצד המשקיעים,ובכך לעודד גיוס הון בתעשיות עתירות ידע.

אנג'ל הינוכינוי למשקיע פרטי, אשר משקיע הון בחברות עתירות ידע באופן ישיר. בכדי לתמרץהשקעות בחברות אלו בשלב ה- seed, ההוראה קבעה כי ההשקעה שתעשה בחברת מטרה, כפי שהוגדרה, תחשבכהוצאה עבור המשקיע. המשמעות היא שהמשקיע יוכל לקזז את השקעתו כנגד הכנסה אחרת מכלמקור בפריסה על פני שלוש שנים.

"חוק האנג'לים" קובע מספר תנאים אשר יאפשרו קיזוז ההשקעה:

 

  • תמורתההון שהושקע על ידי המשקיע הפרטי, חברת המטרה הקצתה לו מניות.
  • חברתהמטרה היא חברה ישראלית, אשר קיבלה אישור המדען הראשי של תמ"ת לעיסוקה במחקרופיתוח, כלומר לפחות 70% מהוצאותיה הן הוצאות מחקר ופיתוח.
  • החברה איננהרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך.
  • היקףההשקעה הוגבל ל-5 מיליון ₪ ליחיד המשקיע.

ניתן לקרוא מידע נוסף בנושא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, לה מייעצת חברת א. חפץ ושות':
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים