עוסק פטור לעומת עוסק מורשה – כיצדכדאי לפעול?

 

 

עבור כל עסק או חברה, המיסוי הינו חלק בלתינפרד מן הפעילות העסקית. התנהלות תחת הגדרת עוסק נכונה תאפשר לעסק הקטן מרחב שלם שלפעילויות, אשר תכנונן יכול לחסוך מס.

 

בישראל מערכת המיסוי קובעת מס על כלעסק החל מנקודת זמן בה עבר את נקודת האיזון וכיסה את עלויות העבר. כמו כן, היאקובעת כי עסק המעסיק עובדים משמש כגובה מס מהיום הראשון להעסקתם (ניכויים). לעיתים,העסק אף משמש כגובה מספקים ("ניכוי במקור").

 

עסקים וחברות במדינת ישראל פועלים מול חמישהגופי מס מרכזיים:

 

  • מס ערך מוסף (מע"מ) – מס אשר מוטל כמעט על כל סוגי העסקים.
  • מס הכנסה – מס זה חל כמעט על כל סוגי העסקים.
  • ביטוח לאומי – מול גוף זה פועלים עצמאים בלבד, היות ועל חברותותאגידים לא מוטל מס ביטוח לאומי.
  • מס הכנסה מעבידים – מס זה מוטל על עסקים המעסיקים עובדים.
  • ביטוח לאומי ניכויים – מוטל על עסקים אשר מעסיקים עובדים.

בעלי עסקים קטנים רבים מתקשים להבין אתנושא המיסוי, ולהחליט מהו הקו המנחה, לפיו יש לפעול מול הרשויות. חוסר הבנה זהמוביל, פעמים רבות, לחשש מפני הרשויות. הבנת תחום המיסוי תעזור לבעלי עסקים אלולפעול בצורה מושכלת ומוסדרת, וליהנות ליהנות מהקלות ומהטבות מס רבות.

אחד מן האספקטים העיקריים הנוגעים להתנהלותו של העסק הקטן מול רשויות המס הואהגדרתו כ"עסק פטור", לעומת "עסק מורשה". עסק פטור משוחררמהתחשבנות מול מס ערך מוסף, כל עוד מחזור העסקאות שלו אינו עולה על 77,993 ₪ לשנהנכון לשנת 2013. 

 

משמעות פטור זה הוא שעוסק פטור נהנה מיתרון יחסי מבחינת המחיר שהואיכול להציג ללקוחות פרטיים עבור מוצריו או שירותיו. "עוסק מורשה" חייב במס מע"מ עבור עסקאותיו, כלומרעליו להעביר את המע"מ ששולם על ידי הלקוחות לרשות המסים. לדוגמא,בעוד עוסק מורשה אשר מוכר מוצר ב-117 ₪ כולל מע"מ יפריש 17 ₪ מתוך סכום זהלמע"מ, עוסק פטור יוכל להציע את המוצר ב-100 ₪ בלבד. לחילופין, עוסק פטוריוכל להציע את המוצר במחיר זהה וליהנות מן ההפרש, היות ולא יידרש להעבירו לרשויות.כמו כן, "עוסק פטור" אינו צריך להגישדו"חות חודשיים, אלא נדרש להגיש הצהרה על היקף מחזור העסקאות שלו פעם בשנה עדה-31 בינואר, עבור השנה שחלפה.

לעומת זאת, "עוסק פטור" אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיו.בנוסף, בניגוד לעוסק מורשה, אשר יכול לקזז תשלומי מע"מ על הוצאות והשקעותבעסק, עוסק פטור אינו רשאי לנכות מס מהתשומות הכלולות בחשבוניות המס שהוצאו לו,כלומר, אינו יכול להזדכות על מס ששילם עבור הוצאות העסק.

 

חשוב לדעת כי ישנם מקצועות אשר העוסקיםבהם חייבים להירשם כ"עוסק מורשה", גם אם סכום מחזור העסקאות השנתי שלהםנמוך מן המצוין מעלה. בין עוסקים אלה ניתן למנות רופאים, אדריכלים, טכנאים, טועניםרבניים ומנהלי חשבונות.

 

לסיכום, היתרון העיקרי של "עוסק פטור"על פני "עוסק מורשה" הוא העדר הצורך להשקיע משאבים בהתנהלות מול רשויות המסים.הפטור מתשלום המע"מ יכול לעיתים להוות יתרון עסקי מכיוון שהעוסק יכול למכורמוצריו או שירותיו במחירים נמוכים יותר מאלו שיכול להציע "עוסק מורשה".מצד שני, "עוסק מורשה" יכול להתקזז על תשלום מע"מ ששילם העסק שבבעלותו,בעוד של"עוסק פטור" אין אפשרות כזו, ולכן הוא צפוי להפסיד את זיכוי המע"מ.


ניתן לקרוא מידע נוסף בנושא באתר
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר חברת א. חפץ משמשת יועצת עבורה:
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים