ליווילהשגת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

 


עסקים גדולים בארץ נהנים בדרך כלל ממקורות מימון יציבים ואיתנים. לעומת זאת, מקורותמימון אלו אינם עומדים לשירותם של עסקים קטנים ובינונים, אשר מהווים כ-99% מסךהעסקים בישראל. זאת ועוד, עסקים קטנים אשר מבקשים להשיג את המימון הדרוש להם נתקליםלא פעם בחשדנות ובדרישות שונות מטעם הגוף המממן כתנאי למתן ההון.

היכולת לגייס אשראי באופן מיטבי הינה אחד מהמרכיבים החיוניים להצלחתו של עסק. לאורזאת, אין זה מפתיע כי 58% מן העסקים החדשים נסגרים לאחר פחות משנתיים. בישראלקיימות חברות אשר מתמחות במתן ליווי לעסקים קטנים ובינוניים לשם השגת מימון. חברותאלו מסייעות, בין היתר, בהשגת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. למרות מעורבותהממשלה הגוברת בסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, עסקים רבים אינם מצליחים לקבל את הסיוע,בין אם מדובר על מענקים, הלוואות או ערבויות להלוואות שניתנות על ידי הבנקיםוקרנות המימון.

אחת הסיבות לכישלון בהשגת מימון ובכלל זאת הלוואות לעסקים קטנים היא היות ובעליעסקים קטנים ובינוניים אינם מבינים כיצד יש לפעול מול גופים בנקאיים או חוץ בנקאיים,מה יש להציג בפניהם, באיזו שפה יש לנקוט וכו'. סיבה אחרת היא שעסקים אלו לא מכיריםאת כלל האפיקים וערוצי המימון הקיימים, ולעיתים אינם מודעים לאפשרויות קיימותלגיוס אשראי.

לדוגמא, אחד האפיקים החדשים והאטרקטיביים לגיוס אשראי הוא גיוס אשראי בנקאיבאמצעות הקרן בערבות מדינה אשר מציע הלוואות לעסקים קטנים. מדובר בהלוואות לטווחארוך בערבות ממשלתית של עד 70%. עסקים שמחזורם מתחת ל-10 מיליון ₪ יכולים להגישבקשות להלוואות של עד 500,000 ₪, ועסקים שמחזורם מעל לעשרה מיליון ₪ יכולים להגישבקשות להלוואת של עד 750,000 ₪. אחת הדרישות לשם קבלת המימון היא הצגת תוכניתעסקית.

השגת הלוואות לעסקים קטנים ממקור בנקאי אינה משימה פשוטה כלל וכלל ודורשת ידע רב,מקצועיות, הכרות עם אופן פעילות המערכת הבנקאית, תשומת לב וניתוח מדוקדק של העסקעל מורכבותו הפיננסית והעסקית. ייעוץ עסקי של חברות המתמחות בליווי עסקים קטנים ובינוניים יכולה לסייע לעסקיםקטנים ובינוניים להשיג את המימון הדרוש להם. חברות אלו מחזיקות בידע מקצועירלוונטי ומכירות באופן מעמיק את מנגנוני הממשלה, הבנקים וקרנות המימון, ושוקהאשראי בישראל ובעולם. חברות ייעוץ עסקיילוו הגשת בקשות של הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים לאחר בדיקה מקיפה של מצב העסקוצרכיו הספציפיים והכנת תוכנית עסקית מקצועית. ליווי של חברה מקצועית יהיה משלבהתכנון, הכנת תוכנית עסקית ועד לליווי מול הבנקים ונציגי החברות המייעצות להם.

יתרה מכך, הודות לניסיונן והיכרותן עם אפיקי המימון השונים, יוכלו חברות אלה לעזורלבעל העסק להשיג את ההלוואה המתאימה והכדאית ביותר עבורו. לרוב, הרווח שבהשגתהלוואה בתנאים החזר נכונים וריבית נמוכה יותר יעלה על ההוצאה הכספית עבור שירותזה.