הלוואות לעסקים מן הקרן בערבות מדינה

פעמים רבות פנו אלינו עסקים שהינםפעילים ורווחיים, אך עדיין אינם מצליחים ליצור לעצמם מרווח נשימה שוטף. למצב זהיכולות להיות שני גורמים: תזרים מזומנים שלילי ופער בין ההתחייבויות השוטפות שלהעסק לבין הנכסים השוטפים שלו. סיטואציה זו נקראת בז'רגון המקצועי גירעון בהון חוזר.לעיתים, עסקים אשר חווים התדרדרות עקב ניהול שגוי של ההון החוזר, פונים לקרןבערבות מדינה, אשר מציעה הלוואות לעסקים.

גירעון בהון חוזר, או חוסר נזילותמתאפיינים במועדי פירעון מוקדמים יחסית של התחייבויות העסק לעומת מועדי התקבולים שלו.הגירעון יכול להשפיע לרעה על התזרים התפעולי של העסק וכתוצאה מכך, על מצב העסק. עסקבעל גירעון מתמשך בהון החוזר, שאינו נוקט בפעולות להקטנת הגירעון יכול למצוא עצמו במצבשל שיתוק והתדרדרות עסקית.

ההפרש בין הנכסים השוטפים של העסק, דוגמת כסף מזומן, חייבים ומלאי,ובין ההתחייבויות השוטפות, כגון חובות לספקים ולזכאים אחרים וחלות שוטפת של ההלוואותנקרא יתרת הון חוזר. ניתן לראות ביתרה זו השקעה 'מתגלגלת' של העסק, אשר יכולה לשמשאותו לצורך פעילות שוטפת, שתיצור תזרים מזומנים.

בכדי ליצור מצב בו ישנם יותר נכסיםמאשר התחייבויות, ולהביא לפיתוח העסק, נדרשים מספר צעדים עסקיים אשר יביאו לכיסויהגירעון. בין הצעדים האפשריים ניתן למנות מימוש נכסים קיימים, פתיחת הסכמים עם ספקיםאו לקוחות, שינוי תנאי תשלום ופריסה מחודשת שלהם, הפעלת מכרזים בין ספקים בכדילהקטין עלויות, ביצוע צעדי התייעלות עסקית, שיפור יכולת גביית החובות, הארכת משךהחיים הממוצע של ההתחייבויות, ייזום מבצעים ומכירה מרוכזת של מלאי, לקיחת הלוואותלעסקים ועוד.

אילו עסקים יכולים לבקש הלוואות לעסקים מן הקרן בערבות מדינה?

בשנים האחרונות חווים העסקים הקטנים והבינונייםמצוקה כתוצאה מהקושי במציאת מקורות מימון להון חוזר. בעקבות גדילת המודעות שלהממשלה לבעיה זו, מציעה המדינה הלוואות לעסקים באמצעות הקרן בערבות מדינה. הלוואותאלו הינן הלוואות לעסקים ולחברות בעלי מחזור מכירות שנתי של עד מאה מיליון שקל.ההלוואות הניתנות הן בהיקף של עד 8% ממחזור המכירות שלהן.  בין היתר, הקרן בערבות מדינה מציעה הלוואותלעסקים קטנים ובינוניים בצמיחה הסובלים מפער תזרימי, כהלוואות להון חוזר.

כמו כן, הקרן בערבות מדינה מציעה מסלול מהיר לקבלת הלוואות לעסקים זעירים המעונייניםבהלוואה של עד 100 אלף שקל. חברת BDI, חברת מידע עסקי וכלכלי, פרסמה כי רובההלוואות שאושרו בשנת 2011 (כ-31% מכלל הבקשות), היו בהיקף של 300-200 אלף שקל .

חלק משמעותי מבקשות הלוואות לעסקים אשרהוגשו לקרן בערבות מדינה היו עבור מימון הון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים. יותרממחצית מן הבקשות להלוואות מהקרן בערבות מדינה היו לצורך מימון חוזר וכ-76% מןהבקשות החוזרות להלוואות לעסקים היו עבור מימון הון חוזר.

חברת א. חפץ ושות' מסייעת בתהליכי גיוס אשראי ובהשגת הלוואות לעסקים קטניםובינוניים. החברה הינה בעלת ידע פיננסי והיכרות עם המערכת הבנקאית וקרנות המימון.לכן, ייעוץ וליווי של החברה כבר החל משלב הכנת תוכנית עסקית אסטרטגית, יסייע לבעלהעסק להשיג את ההלוואההמתאימה והכדאית ביותר עבורו.

ניתן לקרוא מידע נוסף בנושא באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר חברת א. חפץ משמשת יועצת עבורה:
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים